خرید و دانلود کتاب Adaptability Through Dynamic Capabilities : How Management Can Recognize Opportunities and Threats

[ad_1]

در این کتاب نظریه ها و چارچوب هایی با هدف سازگاری و مزایای رقابتی پایدار شرکت ها از جمله قابلیت های پویا بحث شده است. این کار مفهومی را توسعه می بخشد و فرصت های پویا را ملموس تر می کند و به مدیران و محققان در مورد چگونگی توسعه و حفظ رقابت پایدار راهنمایی می دهد. بنابراین ، تمرکز بر روی تشخیص است ، یعنی. توانایی شرکت ها در شناخت فرصت ها و تهدیدات در محیط خود و تأثیر آنها در موفقیت مالی شرکت. بینش حاصل از این کار توجه مدیران را از منظر ایستا تر ، بر اساس منابع ، به چشم انداز توانایی های پویای شرکت ها معطوف خواهد کرد.

[ad_2]

منبع