خرید و دانلود کتاب The Palgrave Handbook of African Politics, Governance and Development :

[ad_1]

این کتابچه راهنما مجموعه ای از مقاله ها و مقاله های کاملاً تحقیق شده در مورد سیاست ، حکمرانی و توسعه آفریقا از دوران پیش از استعمار تا استعمار تا دوران پسااستعماری است. در طی این دوره های بهم پیوسته ، سیاست آفریقا با تجارب متنوع در مناطق مختلف قاره توسعه یافته است. از آنجا که سیاست هم در اقتصاد و هم در جامعه گنجانده شده است ، آفریقا شاهد تغییراتی در سیاست ، اقتصاد ، جمعیت شناسی و روابط خود با جهان بوده است به طریقی که به تجزیه و تحلیل عمیق نیاز دارد. این کار فرصتی را برای دانشمندان قدیمی و جدید فراهم می کند تا در جهان بحث در مورد سیاست ، حکومت و توسعه آفریقا شرکت کنند و به عنوان مرجعی آماده برای دانشجویان ، محققان ، سیاستمداران و سرمایه گذاران سر و کار دارند.

[ad_2]

منبع