خرید و دانلود کتاب The Palgrave Handbook of Political Elites :

[ad_1]

این کتاب راهنما نگاهی جامع به نظریه و تحقیقات معاصر پیرامون نخبگان سیاسی دارد که اکنون موضوع اصلی تحقیقات دانشگاهی و گفتمان عمومی است. وی در 40 فصل از دانشمندان برجسته ، غنای و تنوع منطقه را نشان می دهد. این کتابچه در شش بخش تنظیم شده است ، که هر بخش توسط یک سردبیر معرفی شده است ، و بر تئوریهای نخبگان سیاسی ، روشهای مطالعه آنها ، مدلهای اساسی ساختاری و رفتاری آنها در سراسر جهان ، تمایز و ادغام بخشهای نخبه سیاسی ، ویژگیها و منابع نخبه و معضلات متمرکز است. نخبگان سیاسی در این قرن چهل سال پس از مطالعه مقایسه ای قابل توجه نخبگان سیاسی رابرت پوتنام ، این کتاب منبع ضروری برای دانش پژوهان و دانشجویان مشغول مطالعه این حوزه از زندگی است.

[ad_2]

منبع