دانلود کتاب زبان اصلی A Gendered Lens for Genocide Prevention :

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده با آشکار کردن نقش های جنسیتی ساخته شده در اجتماع که برای ظهور ، شکل گیری و جلوگیری از نسل کشی و جنایات جمعی بسیار مهم است ، لنزهایی را برای پیشگیری از نسل کشی ایجاد می کند. این جلد از نظریه فمینیستی معاصر ، مفاهیم مردانگی ، مباحث انتقادی حقوق بین الملل و مطالعات موردی عمیق برای ارائه درک بهتر از عملکرد جنسیت در مراحل مختلف نسل کشی و جنایات جمعی و همچنین زمینه ای برای استراتژی های جامع تر استفاده می کند. برای جلوگیری از نسل کشی.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب A Gendered Lens for Genocide Prevention :