دانلود کتاب زبان اصلی Azerbaijan: Moving Toward More Diversified, Resilient, and Inclusive Development

[ad_1]

آذربایجان راهی را برای اقتصاد در نظر گرفته است تا با ارتقا promoting محرک های رشد جدید ، وابستگی خود را به نفت کاهش دهد. طبق نقشه های راهبردی دولت ، تا سال 2025 ، اقتصاد متنوع تری باید شکل بگیرد که توسط سه بخش کشاورزی ، گردشگری و تولید هدایت شود. اصلاحات جسورانه باید مناطقی از اقتصاد را تقویت کند که در غیر این صورت ممکن است مانع این انتقال شود و سیاستمداران باید قاطعانه در مسیر اصلاحات بمانند. پیام اصلی این انتشار تنوع بخشیدن به منابع رشد غیرنفتی ، همراه با تلاش برای کاهش ریسک های اقتصاد کلان و هزینه های بالای مالی ، پاسخگویی سیستم آموزشی به نیازهای بازار کار ، پر کردن شکاف های زیرساختی و کمک به وضعیت اقتصادی مهم است. شرکت های خود کارآمد تر می شوند

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Azerbaijan: Moving Toward More Diversified, Resilient, and Inclusive Development