دانلود کتاب زبان اصلی Aztec City-States

[ad_1]

م buildingلفه های ساختمانی ایالت آزتک ، سیاست های محلی کوچکتر و معروف به ایالت های شهری بودند. نویسنده Mary G. Hodge پنج ایالت شهر دره مکزیک (آمکامکا ، کوآهیتلان ، خوچیمیلکو ، کویوآکان و تئوتیواکان) را برای مطالعه دقیق سازمان داخلی خود انتخاب کرد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Aztec City-States