دانلود کتاب زبان اصلی Basics of Medical Molecular Biology

[ad_1]

زیست شناسی مولکولی تلفیقی است بین بیوشیمی و ژنتیک ، که با مطالعه اساس مولکولی متابولیسم مواد ژنتیکی ، یعنی. نسخه برداری ، رونویسی و ترجمه و دستکاری آن به نفع زندگی. زیست شناسی مولکولی یک رویکرد سه بعدی مولکولی برای مطالعه ساختاری زیست شناسی است ، که بر عملکرد پیدایش و جستجو در زیر تظاهرات بزرگ زیست شناسی کلاسیک تأثیر می گذارد. تلفیق اخیر زیست شناسی مولکولی و علوم کامپیوتر ، بیوانفورماتیک و زیست محاسباتی را توسعه داده است. مطالعه ساختار و عملکرد ژن ، به عنوان مثال. ژنتیک مولکولی از مهمترین زیرشاخه های زیست شناسی مولکولی است. این کتاب منطق اکثر بیماری های مرتبط با آن را تحت تأثیر قرار می دهد سیستم های ژنتیکی هسته ای و میتوکندریایی برای پیشگیری خاص و / یا مداخله.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Basics of Medical Molecular Biology