دانلود کتاب زبان اصلی Bauxite Mining in Africa : Transnational Corporate Governance and Development

[ad_1]

این کتاب پیامدهای درگیر شدن کشورها و جوامع آفریقایی در زنجیره جهانی آلومینیوم را بررسی می کند. به اصطلاح “جنگ جدید برای آفریقا” در سال 2000 نشان می دهد که چقدر شرایط زندگی آفریقا به شدت تحت تأثیر چرخه های رونق و رونق مداوم است و اینکه کیفیت زندگی اکنون به تصمیمات سرمایه گذاری و سیاست های مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی چه میزان بستگی دارد . نویسنده با الگوبرداری از شبکه جهانی تولید بوکسیت و آلومینیوم ، بر جنبه های سیاسی اجتماعی این وابستگی متمرکز است ، که با انجام یک سری مصاحبه با کشورهای مختلف شرکت کننده به این مهم دست می یابد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Bauxite Mining in Africa : Transnational Corporate Governance and Development