دانلود کتاب زبان اصلی Beautiful Pain

[ad_1]

زندگی دشوار و پر از مصیبت و مبارزه است. Beautiful Pain دشواری های ناشی از فرزندخواندگی و زندگی ما را به طور کلی بررسی می کند. این کتاب به طور شاعرانه به هدف درد و زیبایی می پردازد که در طرف دیگر می توان یافت. این داستان از فرزندخواندگی پسر ما و اشکهای زیادی است که در طول راه با آن روبرو شده است. او همچنین هنگامی که نگاهی به نور آن طرف صاف ما از میان گل و لای نشان می دهد ، داستان های دردی را که زندگی ناگزیر به بار می آورد ، کاوش می کند. یک شعر شاعرانه برای امید ، “درد زیبا” خاک و گل زندگی را تحت فشار قرار می دهد و از طریق مبارزه مشترک بشریت با همه خوانندگان هویت می یابد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Beautiful Pain