دانلود کتاب زبان اصلی Billion Marriage: CEO’s Dear Wife : Volume 1

[ad_1]

در مهمانی کسی با گستاخی گفت دختران خانواده آهنگ در چنین جوانی افسار گسیخته و بی بند و باری هستند ، اگر نمی توانید صحبت کنید با مردان زندگی ناشایست دارند و دهان سگ خود را ببندید. نگاه چی مانند سم بود ، باعث ترس در قلب کسانی که او را تماشا می کردند ، مردم شهر مینگ می دانستند که خانواده آهنگ یک خانواده ثروتمند و با نفوذ است ، اما آنها نمی دانستند که مردی که در دانشگاه با او اشتباه گرفته بودند چی بود شوهر

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Billion Marriage: CEO’s Dear Wife : Volume 1