دانلود کتاب زبان اصلی Bricks

[ad_1]

خوک بزرگترین ، بهترین خانه جدید را با کمترین قیمت می خواهد ، حتی اگر شامل گفتن یک دروغ کوچک باشد … او در شرف کشف این است که چه اتفاقی برای خوک های حریص که کارگران خود را خراب می کنند ، می افتد! وقتی آجرها می ریزند ، چه کسی این بیکن بیکن را نجات می دهد؟ این داستان هشدار دهنده شاد ، مهربانی و صداقت تیم رویایی کیتی پنبه و ثور فریمن را می آموزد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Bricks