دانلود کتاب زبان اصلی Business Communication Second Edition

[ad_1]

ویرایش دوم ارتباطات تجاری بر اهمیت ارتباطات موثر در فضای کسب و کار امروز تأکید دارد. عنوان زبان را به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط قرار می دهد و سپس جنبه های مختلف ارتباطی را مورد بحث قرار می دهد: نظریه ارتباطات ، ارتباطات شناختی ، ارتباطات سازمانی ، ارتباطات فرهنگی و ارتباط ذینفعان.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Business Communication Second Edition