دانلود کتاب زبان اصلی Caesar: A Sketch

[ad_1]

سزار: این طرح در مورد طراوت بخشیدن به جنبه های مختلف ژولیوس سزار ، ژنرال و دولتمرد رومی است که نقشی اساسی در وقایع منجر به نابودی جمهوری روم و ظهور امپراتوری روم داشت.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Caesar: A Sketch