دانلود کتاب زبان اصلی Campfire Ghost Stories – Level 1

[ad_1]

، 0 語 数 5053 کلمات کلیدی 300-400 گروهی از چهار دانش آموز دبیرستانی برای اردو زدن در جنگل می روند. آنها شب هنگام آتش می نشینند. سپس. دانش آموزان یک به یک داستان سنتی راجع به ارواح می گویند. اما با پایان یافتن داستان های آنها. آنها به زودی متوجه می شوند که آنها بخشی از داستان ترسناک خودشان هستند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Campfire Ghost Stories – Level 1