دانلود کتاب زبان اصلی Care. Macht. Arbeit : Lebenswelten von Alleinerziehenden

[ad_1]

زندگی روزمره والدین تنها چگونه است؟ آنها با چه موانعی روبرو هستند و چگونه با آنها کنار می آیند؟ بر اساس مصاحبه با والدین تنها در مونیخ ، این کتاب نشان می دهد که به دلیل شرایط چارچوب ساختاری ، چگونه می توان در شرایط سخت زندگی به صورت جداگانه مذاکره کرد. هر دو دشواری و فرایندهای توانمندسازی خود افراد روشن می شود. آخرین اما نه کمترین اهمیت ، نویسنده فشاری است که والدین تنها در سطح عاطفی ، مالی و زمانی تجربه می کنند: آنها با این واقعیت روبرو هستند که وقت کافی برای مراقبت و کار ندارند و علاوه بر این ، اغلب نمی توانند از درآمد شما تأمین شوند .

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Care. Macht. Arbeit : Lebenswelten von Alleinerziehenden