دانلود کتاب زبان اصلی Causes And Consequences Of Map Generalization

[ad_1]

این متن درک کلیات از اواخر دهه 1990 در زمینه نقشه های کاغذی و GIS را توصیف می کند. ارزش خاص آن باید کمک به خودکارسازی و سنجش بیشتر روند جمع بندی نقشه ها باشد. این مطالعه در تعیین کمی اثرات تجمع و در تجزیه و تحلیل چگونگی اندازه گیری این اثرات جمع شده در نقشه ها متمرکز است. کتاب السا جوآو زمینه مشکلات تولید کارت را پوشش می دهد. روش توسعه یافته توسط نویسنده برای بررسی عواقب تعمیم نقشه ؛ شرح مفصلی از نتایج و نتیجه گیری که مفاهیم کاربرد وسیع تر GIS را با هم جمع می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Causes And Consequences Of Map Generalization