دانلود کتاب زبان اصلی CEO Qin, No Wife Later : Volume 8

[ad_1]

بعد از ازدواج آنها او را تا حد تمسخر کرد. شب و شب او آهنگهایی را می خواند و در میان گلها ماندگار بود. در تحقیر بی پایان ، او حتی به فکر ترک او نبود. پس از ده سال عشق عمیق ، همه آنها با ناامیدی پراکنده شدند. با این حال ، با لرزیدن بدن او ، تغییر کرد. او در حالی که همسرش را از نزدیک تعقیب می کرد عاشقانه بود: “همسر ، در خانه!” “من تو را دوست ندارم!” مرد لبخند فریبنده ای زد. “مهم نیست ، من هنوز دوستت دارم!”

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب CEO Qin, No Wife Later : Volume 8