دانلود کتاب زبان اصلی CEO's Actress Wife : Volume 3

[ad_1]

از نظر او ، او یک ستاره کوچک درجه یک بود که از هر وسیله ممکن برای دستیابی به قدرت استفاده می کرد. از نگاه او ، او یک مدیر عامل متکبر و ناسپاس بود. تا اینکه یک روز که جویس چانه عطر پراکنده را در دست داشت و با لبخندی شیطانی گفت: آیا نمی خواهی برای تصاحب من به من اعتماد کنی؟ پس برو جلو ”

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب CEO's Actress Wife : Volume 3