دانلود کتاب زبان اصلی Changements politiques et classes sociales : Volume 2 – Le Brésil et la France dans la mondialisation néo-libérale

[ad_1]

دهه ها نئولیبرالیسم چگونه تحول در کار ، مقاومت جمعی و اقدامات صنفی را ایجاد کرده است؟ این کتاب تحولات اجتماعی و سیاسی در برزیل و فرانسه را با هم مقایسه می کند. دولت های PT در برزیل و PS در فرانسه چقدر از نئولیبرالیسم فاصله گرفته اند؟ منافع طبقاتی که این نیروها ترجمه کرده اند چیست؟ چگونه می توان “طبقه متوسط” را شناسایی و مشارکت آنها را در بسیج های جمعی ارزیابی کرد؟ اتحادیه کارگری چه نقشی را ادامه می دهد؟ س isال این است که دشواریهای تشکیلات چپ را درک کنیم: فرسودگی نیروهای سوسیال دموکرات و پیشرفت حقوق افراطی با پیروزی ژایر بولسونارو در برزیل. این جلد اول تحلیل مفصلی از سیاستهای نئولیبرالی دولتهای سوسیالیست و پنتیسم را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Changements politiques et classes sociales : Volume 2 – Le Brésil et la France dans la mondialisation néo-libérale