دانلود کتاب زبان اصلی Character For Kids : Devotions and Activities for Kids Ages 3–10

[ad_1]

شخصیت برای کودکان: عبادت ها و فعالیت های مربوط به کودکان 3 تا 10 ساله شامل افکار قابل فهم در مورد ویژگی های شخصیت انتخاب شده ، از جمله شجاعت ، احترام ، خویشتنداری ، رفتار ، وفاداری و هشت مورد دیگر است. هر نماز شامل دو صفحه فعالیت است که به تقویت هر ویژگی شخصیتی کمک می کند ، از جمله طراحی ، رنگ آمیزی ، پیچ و خم ها و سایر فعالیت های عملی. هر ویژگی شخصیتی توسط یک حیوان نشان داده می شود و آموزشی و همچنین انگیزشی است. هر نماز شامل یک آیه ساده از حافظه کتاب مقدس است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Character For Kids : Devotions and Activities for Kids Ages 3–10