دانلود کتاب زبان اصلی Chicken Soup for the Soul: Life Is What You Make It : 20 Stories to Help You Find the Best In Life's Worst Moments – From Chicken Soup for the Soul Count Your Blessings

[ad_1]

سوپ مرغ برای روح کوتاه »، حاوی 20 داستان از سوپ مرغ برای روح: برکت های خود را بشمار داستان های زندگی واقعی به شما نشان می دهد که چگونه از قدرت شکرگذاری استفاده کنید و دیدگاه خود را از طریق فراز و نشیب های زندگی تغییر دهید. شما از این داستان های سپاسگزاری ، مقاومت ، مقاومت و آبکاری نقره الهام گرفته و تشویق خواهید شد. آنها نعمتهای فراوان زندگی شما را به شما یادآوری خواهند کرد و اینکه هر روز چیزهایی برای شکرگزاری دارد. خواهید دید که چگونه زندگی فقط از طریق تمرین قدرشناسی و توجه دگرگون می شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Chicken Soup for the Soul: Life Is What You Make It : 20 Stories to Help You Find the Best In Life's Worst Moments – From Chicken Soup for the Soul Count Your Blessings