دانلود کتاب زبان اصلی Classroom Management in Teacher Education Programs :

[ad_1]

این کتاب تأثیر ادغام استراتژی های مدیریت کلاس با معنا و مفهوم فرهنگی و پویا را در برنامه درسی دوره آموزش متوسطه شهری بررسی می کند. این کتاب با فرمول بندی مسئله ادغام مدیریت کلاس در زندگی کسانی که یاد می گیرند تأثیرات را بیاموزند ، آغاز می شود. مطالعات موردی متعددی از دانشجویان گروه کنترل این مطالعه که در دوره خود کار دوره ای در زمینه مدیریت کلاس نداشته اند ، مورد مطالعه قرار می گیرد. پس از شکستن چالش هایی که دانشجویان در کنترل با آن روبرو هستند ، این کتاب DCMA را به عنوان چارچوبی ارائه می دهد که اعضای هیئت علمی می توانند یک دوره تلفیقی از روش ها را ایجاد کنند. این کتاب سپس دانش آموزان را از گروه تجربی مطالعه و چگونگی بهره مندی آنها از چنین دوره آموزشی در دوره آموزش معلم و در سال اول تدریس ، تجزیه و تحلیل می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Classroom Management in Teacher Education Programs :