دانلود کتاب زبان اصلی Comparative Politics of Southeast Asia : An Introduction to Governments and Political Regimes

[ad_1]

این کتاب درسی مقدمه ای جامع در مورد سیستم های سیاسی همه کشورهای آسه آن و تیمور-لست از دیدگاه مقایسه ای است. این نهاد های سیاسی ، بازیگران و فرایندهای یازده کشور را تحت پوشش دموکراسی ها و همچنین رژیم های خودکامه بررسی می کند. نظرسنجی برای هر کشور شامل تجزیه و تحلیل سیستم حاکمیت فعلی ، حزب و سیستم انتخاباتی و ارزیابی کشور ، سیستم حقوقی و نهادهای اداری آن است. دانشجویان علوم سیاسی و مطالعات منطقه ای همچنین با روندهای انتقال دموکراتیک و استقامت خودکامه و همچنین تأثیر جامعه مدنی و رسانه ها بر فرهنگ سیاسی در هر کشور آشنا می شوند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Comparative Politics of Southeast Asia : An Introduction to Governments and Political Regimes