دانلود کتاب زبان اصلی Conference Proceedings of the Second International Conference on Recent Advances in Bioenergy Research : ICRABR 2016

[ad_1]

این کتاب در مورد آخرین پیشرفت های انرژی زیستی ، از جمله زیست توده جلبکی ، بیودیزل ، اتانول زیستی ، بیومتاناسیون ، تجزیه در اثر حرارت ، گازدهی زیست توده ، اجاق های بیوماس و فرایندهای تلفیقی بحث می کند. این حجم شامل تولیدات منتخب ICRABR-2016 است. این محتوا شامل تحقیقات پیشرفته ای است که برای سازمانهای تحقیق و توسعه ، دانشگاهها و صنعت برای ترویج و ثبت آخرین تحولات در زمینه انرژی زیستی برای انواع ذینفعان حیاتی است. این کتاب نیاز به سوخت های زیستی و بازار آنها ، موانع و چالش های پیش روی سوخت های زیستی و انرژی زیستی و استراتژی های آینده مورد نیاز برای ترویج ایده های جدید برای تحقیق ، همکاری و تجاری سازی انرژی زیستی را برجسته می کند. او به موضوعات مختلفی از جمله زیست توده و مدیریت انرژی می پردازد. فرآیندهای تبدیل ترموشیمیایی. فرآیندهای تحول بیوشیمیایی ؛ فرآیندهای تبدیل کاتالیستی. فرآیندهای الکتروشیمیایی درمان پسماند برای جمع آوری انرژی ؛ و فرآیندهای یکپارچه. این یک منبع ارزشمند برای دانشجویان ، محققان ، متخصصان و سیاست گذاران در زمینه سوخت های زیستی و انرژی های زیستی خواهد بود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Conference Proceedings of the Second International Conference on Recent Advances in Bioenergy Research : ICRABR 2016