دانلود کتاب زبان اصلی Contemporary Case Studies on Fashion Production, Marketing and Operations :

[ad_1]

این کتاب برای بررسی مسائل معاصر صنعت مد از رویکرد تحقیق مبتنی بر مورد استفاده می کند. او اقدامات واقعی در تجارت مد را از تولید ، بازاریابی تا عملیات ثبت می کند. بر اساس مرور گسترده ای از ادبیات ، این مطالعات موردی در مورد چالش های فضای فعلی کسب و کار در این صنعت مهم بحث می کند ، معیارهایی را ارائه می دهد و بینش هایی را برای پزشکان ایجاد می کند و راهنمایی های آینده را برای محققان ارائه می دهد. این کتاب به عنوان پیوندی بین نظریه ها و شیوه های صنعتی ، توسعه دانش هر دو دانشگاه و بخش خصوصی در تجارت مد خدمت می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Contemporary Case Studies on Fashion Production, Marketing and Operations :