دانلود کتاب زبان اصلی East Timor's Independence, Indonesia and ASEAN :

[ad_1]

این کتاب توضیح می دهد که چگونه تاریخ و سنت سیاست تیمور و همچنین نقشی را که اندونزی و آسه آن در آینده کشور بازی می کنند ، شکل داده اند. او به دنبال درک یک سیستم سیاسی پیچیده است که هم قانون سنتی و هم سیاست مدرن را با هم ادغام می کند و اثرات استعمار پرتغال ، استعمار جدید اندونزی ، مأموریت های سازمان ملل و دموکراسی انتخاباتی را بررسی می کند. این جلد همچنین به موضوعات گسترده تری مانند سیاست نوسازی ، توسعه و آموزش جوانان می پردازد. فرصت های ارائه شده توسط رئیس جمهور جدید لو اولو ، و همچنین انتخابات پارلمانی پیش رو ، این پروژه را به یک کمک به موقع تبدیل می کند که تأیید حیات روند دموکراتیک در تیمور شرقی و سیستم سیاسی دو حزب است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب East Timor's Independence, Indonesia and ASEAN :