دانلود کتاب زبان اصلی Economic Diversification in the Gulf Region, Volume I : The Private Sector as an Engine of Growth

[ad_1]

این حجم بر نقش بخش خصوصی در ایجاد متنوع سازی اقتصاد خلیج فارس در دوران پس از نفت خیز متمرکز است ، زمانی که قیمت ناپایدار و رو به کاهش نفت تأثیر منفی بر هزینه های ملی دارد. این سیاست سیاستهای فعلی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و تلاش آنها برای تغییر اقتصاد از وابستگی شدید به هیدروکربن ها را بررسی می کند. تغییرات ساختاری شرایط مطلوبی را برای رونق بخش خصوصی ایجاد می کند ، وابستگی تولید را از بخش دولتی به بخش خصوصی تغییر می دهد و امکان تخصیص کارآمدتر منابع را فراهم می کند. چنین تغییراتی همچنین به بانک های محلی امکان می دهد تا از بنگاه های کوچک و متوسط ​​حمایت مالی کنند ، کارآفرینی را برای ایجاد شغل و تقویت ساختار و کارایی سازمانی تحریک می کنند. این اولین جلد در تنوع اقتصادی در منطقه خلیج فارس است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Economic Diversification in the Gulf Region, Volume I : The Private Sector as an Engine of Growth