دانلود کتاب زبان اصلی Education for Sustainable Peace and Conflict Resilient Communities :

[ad_1]

این کتاب بیانگر عمل و نظریه آموزش است که هدف آن تسهیل ظهور صلح پایدار و جوامع مقاوم در برابر درگیری در جوامع درگیری است. وی این کار را با بررسی فعالیت های جوامع مقاوم در برابر درگیری و روندهای پویای تعامل آنها با ساختار اجتماعی بزرگتر انجام می دهد. اگرچه آموزش به عنوان یک حق انسانی تلقی می شود ، اما توسعه سیاست های آموزشی ، مدل های مدارس و برنامه های درسی در درجه اول حق نخبگان است ، خواه دولت باشند ، دانشگاهی یا بازیگران بین المللی. این کتاب در مورد رویکرد متفاوت به آموزش ، مبارزه برای ورود بیشتر و بحث آزاد در مدل سازی چارچوب های آموزشی بحث می کند. او بر اساس مطالعات موردی و مصاحبه با پزشکان ، محققان ، فعالان و سیاستمداران ، اهداف حل تعارض را برای مسائل مختلف آموزشی در جوامع شکننده اعمال می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Education for Sustainable Peace and Conflict Resilient Communities :