دانلود کتاب زبان اصلی Egalitarianism in Scandinavia : Historical and Contemporary Perspectivesاین کتاب برابری طلبی در کشورهای اسکاندیناوی را از طریق مطالعات تاریخی و مبتنی بر تجربیات تغییرات اجتماعی و سیاسی مورد بحث قرار می دهد. این فصل ها به موضوعات مربوط به طبقه اجتماعی ، درگیری های سیاسی ، ظهور دولت رفاه ، سیاست های عمومی و مفهوم سازی برابری می پردازد. در تمام این مدت ، شرکت کنندگان درباره مفاهیم موجود در مورد پیچیدگی اجتماعی و فرهنگی اسکاندیناوی بحث کرده و گاهی اوقات آنها را به چالش می کشند. به عنوان مثال ، برابری طلبی در این ملتها با سایر مظاهر مدرن برابری طلبی چه تفاوتی دارد؟ آیا ادامه پرورش ایده انحصارطاری اسکاندیناوی در دوران بحران اقتصادی و جهانی سازی منطقی است؟ این کتاب همچنین حاکی از آن است که برابری طلبی به سادگی پیوندی میان ایده های آموزشی و تأثیرگذار آموزشی و مدل های سیاستی نیست ، بلکه جنبه ای از سازمان اجتماعی است که با اشکال خاص تنش سیاسی ، تحرک و حل تعارض و ارزش های فرهنگی نوظهور به عنوان خودمختاری فردی مشخص می شود.دانلود پی دی اف کتاب Egalitarianism in Scandinavia : Historical and Contemporary Perspectives