دانلود کتاب زبان اصلی Fiscal Policies in High Debt Euro-Area Countries :

[ad_1]

این کتاب نقش سیاست های مالی ملی را در گروه منتخب کشورهای منطقه یورو در اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا (EMU) بررسی می کند. به طور خاص ، نویسندگان ، خروجی ادغام و گسترش مالی در اقتصادهای کوچک باز منطقه یورو را که تحت تأثیر بدهی های دولتی و خصوصی زیاد قرار دارند ، توصیف می کنند. نشان داده شده است که نتایج اقتصاد کلان شوک های مالی به شدت با سطح بدهی ارتباط دارد. کشورهای منطقه یورو که در تحقیق شامل یونان ، ایرلند ، ایتالیا ، هلند ، اسپانیا و پرتغال در طول دوره نمونه 1999-2016 هستند ، به عنوان مثال دوره EMU. ابزارهای اصلی اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه ، مدل های خود متجاوز بردار ساختاری (VAR) ، از جمله مدل های VAR پانل است. ادبیات موجود در رابطه با موضوع نیز به طور کامل بررسی شده است. یک موضوع بیشتر بررسی شده ، تأثیر بالقوه گسترش سیاست های مالی آلمان بر اقتصاد منتخب کوچک منطقه یورو است. علاوه بر این ، از منظر تحول منطقه یورو به سمت اتحادیه پولی و مالی کامل ، نویسندگان اثرات شوک هزینه های دولت در کل دولت را بر تولید کل و سایر متغیرهای اقتصاد کلان در دوره EMU بررسی می کنند. فصل آخر این کتاب شواهدی از تأثیرات سیاست های ریاضت اقتصادی در بازارهای کار اروپا در سال های اخیر را بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Fiscal Policies in High Debt Euro-Area Countries :