دانلود کتاب زبان اصلی Higher Education Governance in the Arab World : Exploring the Challenges of the Education Sector and Social Realities

[ad_1]

این کتاب نگاهی دارد به عوارضی که اکنون آموزش عالی در جهان عرب با آن روبرو است. وی در مورد اینکه آیا حاکمیت در آموزش عالی بین المللی به ویژه با در نظر گرفتن تفاوت آنها در سیستم های سیاسی ، فرهنگ ها ، منافع ، نگرانی ها و درگیری های متعدد ، اهمیت ویژه ای در کشورهای عربی دارد ، بحث می کند. جامعه عرب بیش از هر زمان دیگری به تقویت حاکمیت خود در آموزش عالی برای پاسخگویی به چالش ها و خواسته های فعلی نیاز دارد. حاکمیت در آموزش عالی در جهان عرب شامل بینش های دنیای واقعی است و توسط متخصصان بین المللی نوشته شده است تا با درک روشن تر نحوه حرکت به جلو ، جرقه ای برای آینده بهتر ایجاد کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Higher Education Governance in the Arab World : Exploring the Challenges of the Education Sector and Social Realities