دانلود کتاب زبان اصلی Innovation Society Today : Perspectives, Fields, and Cases

[ad_1]

این کتاب دیدگاه های نظری جدیدی در مورد نوآوری ارائه می دهد ، فرایندهای نوآوری در مناطق مختلف نوآوری را تجزیه و تحلیل می کند و مطالعات موردی را ارائه می دهد که نشان دهنده تنوع مناطق نوآوری است. نوآوری ها تا چه اندازه و به چه معنا ویژگی جوامع امروز ما هستند؟ نوآوری دیگر محدود به حوزه اقتصادی نیست. امروزه آنها را تقریباً در همه حوزه های جامعه می یابیم. بازیگران مختلف به روش های مختلف و به طور فزاینده ای بازتابی ، نوآوری ایجاد می کنند. مفاهیم ، شیوه ها و فرم های نهادی جدید مانند منبع باز ، سرمایه گذاری گسترده یا پانل های مدنی طیف را گسترش می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Innovation Society Today : Perspectives, Fields, and Cases