دانلود کتاب زبان اصلی Introduction to Statistical Methods in Pathology :

[ad_1]

این متن مروری جامع و عملی از روشهای آماری اصلی در آسیب شناسی و پزشکی آزمایشگاهی را ارائه می دهد. این مفاهیم آماری استفاده شده در آسیب شناسی و پزشکی آزمایشگاهی است. اطلاعات ارائه شده برای آسیب شناسان هم به دلیل تمرین بالینی روزمره و هم برای فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی مهم است. متن با توضیح مفاهیم اساسی در آمار آغاز می شود. در بخشهای بعدی ، این مفاهیم اساسی گسترش یافته و کاربردهای منحصر به فردی از روشهای آماری در آسیب شناسی و عمل پزشکی آزمایشگاهی معرفی می شود. بخشهای دیگر متن ، روش تحقیق در آسیب شناسی را توضیح می دهد و طیف گسترده ای از موضوعات را از طراحی تحقیق تا تجزیه و تحلیل داده ها در بر می گیرد. سرانجام ، بسیاری از مفاهیم جدید ارائه شده اند که در تحقیقات آسیب شناسی و آسیب شناسی ظاهر می شوند ، مانند آسیب شناسی مولکولی و آسیب شناسی علوم رایانه. دانشجویان پزشکی

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Introduction to Statistical Methods in Pathology :