دانلود کتاب زبان اصلی La sécurité. Approche juridique

[ad_1]

امروزه امنیت یک مفهوم جهانی است که بین استحکام و روان بودن دو قطبی است. بعد جامد مربوط به امنیت است ، در حالی که بعد سیال با توجه به تهدیدهایی که باید در آن وجود داشته باشد ، آن را در فضا و زمان تغییر شکل می دهد. این کتاب راههای جدید و مکمل را برای تأمل در مفهوم امنیت از دیدگاه حقوقی باز می کند. این موضوع مطابق با چهار زمینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت: امنیت از طریق منشور قوانین عمومی داخلی ؛ امنیت از طریق منشور حقوق بین الملل ؛ امنیت در حقوق خصوصی عادی؛ امنیت در حقوق کیفری

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب La sécurité. Approche juridique