دانلود کتاب زبان اصلی Le bizutage dans l'université africaine : La violence au coeur de l'intégration des nouveaux étudiants à l'université de Kisangani, RDC

[ad_1]

تنبلی: این عمل به طور رسمی توسط م institutionsسسات آموزشی در کنگو ممنوع است ، همانطور که تقریباً در همه جای دیگر نیز چنین است. اما دور از چشم مردم ، او زنده و خطرناک است. در دانشگاه کیسانگانی ، این عمل پنهانی همچنان ویرانگر است. این کتاب با هدف شناسایی ، با کمک تحقیقات قربانی شناسی ، نقشی را که پدیده در انتقال هویت گروهی به توطئه گران بازی می کند ، و همچنین عواقب ، به ویژه موارد آموزشی ، که منجر به روند ادغام آنها می شود ، شناسایی می کند. زندگی دانشگاهی در آغاز سال تحصیلی.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Le bizutage dans l'université africaine : La violence au coeur de l'intégration des nouveaux étudiants à l'université de Kisangani, RDC