دانلود کتاب زبان اصلی Le Cameroun dans le système monde : Regards pluriels sur la dynamique internationale d'un Etat tiers-mondiste

[ad_1]

نتیجه همکاری چندین محقق ، این کتاب بخشی از یک چشم انداز چند رشته ای است که می خواهد مکانی را که کامرون واقعاً در سیستم جهانی اشغال می کند ، تجزیه و تحلیل کند. براساس چهار محور موضوعی ، مورخان ، حقوقدانان و دانشمندان علوم سیاسی سعی کرده اند نگاهی همدلانه و انتقادی به مشارکت کامرون در زندگی بین المللی در مشارکت های چند رشته ای و فرارشته ای داشته باشند. حقوق ، اقتصاد ، دیپلماسی و اشکال جدید دیپلماسی زمینه هایی هستند که مورد توجه محققان قرار گرفته اند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Le Cameroun dans le système monde : Regards pluriels sur la dynamique internationale d'un Etat tiers-mondiste