دانلود کتاب زبان اصلی Le rôle des États africains dans l'encadrement juridique des migrations sud-nord et sud-sud

[ad_1]

مهاجرت جنوب به شمال و جنوب به جنوب خبر داغی است و ابزار قانونی که باید آن را تنظیم کند توسط مردم نادیده گرفته می شود و توسط وکلا به اندازه کافی تجزیه و تحلیل نمی شود. نقش کشورها ، سازمان های منطقه ای و بین المللی آنها در تدوین قانون بین المللی مهاجرت بسیار اساسی است. این اثر دو وضعیت را مشخص می کند که رفتار کشورهای آفریقایی پس از پیوستن آنها به حاکمیت ملی را مشخص می کند. نویسنده همچنین تناقضات سازمان های جامعه آفریقای غربی در مورد مسئله مهاجرت را برجسته می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Le rôle des États africains dans l'encadrement juridique des migrations sud-nord et sud-sud