دانلود کتاب زبان اصلی Le sens du juste. Enquête sur les représentations de la justice sociale

[ad_1]

این کتاب به طور تجربی فرضیه جان راولز را آزمایش می کند که در جوامع مدرن ما هر کس دارای احساس عدالت اجتماعی است ، یعنی او “تمایل م effectiveثر دارد. اصول عدالت را به کار گیرد و طبق آنها عمل کند” این نشان می دهد ، بر اساس تعداد زیادی از موارد مورد مطالعه از طریق مطالعات نماینده ، این حس عدالت واقعاً در جوامع مدرن ، از جمله فرانسه کار می کند. با این حال ، اگر این مورد در نظر گرفته نشود ، اعمال یا نظرات شهروندان فقط تا حدی توضیح داده می شود. علاوه بر این ، با غفلت از این م componentلفه اساسی اخلاقی ، نمی توانیم درک کنیم که واقعاً جوامع لیبرال و دموکراتیک را در کنار هم چیده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Le sens du juste. Enquête sur les représentations de la justice sociale