دانلود کتاب زبان اصلی Les carences de la navigation aérienne en Afrique : Le cas de la FIR Kinshasa

[ad_1]

این مقاله اصلی ترین خرابی های مشاهده شده در سرویس ناوبری هوایی KIRSHA FIR را بررسی می کند. این ارتباط بین این کاستی ها و اقدامات محدودکننده اعمال شده بر خطوط هوایی اتحادیه اروپا را نشان می دهد. وقتی خدمات ناوبری هوایی به خوبی در فضای هوایی ارائه شود ، خطوط هوایی “جعلی” به طور طبیعی ناپدید می شوند. این کتاب پیشنهاداتی برای رفع برخی از کاستی های ناوبری هوایی در آفریقا دارد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Les carences de la navigation aérienne en Afrique : Le cas de la FIR Kinshasa