دانلود کتاب زبان اصلی Les sciences de l'éducation au défi de l'irrationalité : La question de la conscience individuelle dans la philosophie de l'éducation de 1800 à l'ère contemporaine

[ad_1]

آلفرد بوملر با عنوان “مسئله غیر منطقی در زیبایی شناسی و منطق قرن هیجدهم” (1923) سوers تفاهم یا تعبیر جدیدی از عمد ، تقریباً برای یک قرن چشم انداز ترسناک جهان را در گفتمان علمی تزریق کرد. بر اساس مشاهدات پیروزی نظامی بر ناسیونال سوسیالیسم در سال 1945 منجر به بی آبی شدن عمیق نشد ، این مطالعه با حوصله هدف واقعی آن را نشان می دهد. وی رویکردی را پیشنهاد می کند که هم برای این پدیده علمی و هم فلسفی باشد: واقعیت آگاهی فردی و توانایی هر شخص در تشخیص آن را به یاد می آورد. و نتیجه گیری می کند که هدف جهان بینی völkisch از این آگاهی چیست.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Les sciences de l'éducation au défi de l'irrationalité : La question de la conscience individuelle dans la philosophie de l'éducation de 1800 à l'ère contemporaine