دانلود کتاب زبان اصلی L'Union de droit au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) : Étude à la lumière du droit de l'Union européenne

[ad_1]

تصویب مفهوم Union de droit در قانون و عملکرد اتحادیه اقتصادی و پولی آفریقای غربی (UEMOA) چیست؟ مفهوم اتحادیه قانون که توسط دیوان عدالت اتحادیه اروپا (CJEU) توسعه یافته از انطباق صفات حاکمیت قانون با سازمان منطقه ای ادغام اقتصادی ناشی می شود. در این کتاب ، تجزیه و تحلیل هم بعد نظارتی و هم بعد قضایی اتحادیه را تحت پوشش قرار داده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب L'Union de droit au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) : Étude à la lumière du droit de l'Union européenne