دانلود کتاب زبان اصلی Management of Changes in Socio-Economic Systems :

[ad_1]

این کتاب تغییرات سیستم های اقتصادی – اجتماعی را بررسی می کند. برای این منظور ، از یک رویکرد تکاملی استفاده می کند که تغییرات سیستم های اقتصادی-اجتماعی را از منظر تکاملی بررسی می کند ، گذشته ، حال و آینده را به هم پیوند می دهد و بر جلوگیری از تغییرات ناگهانی و پرخطر تمرکز دارد. تغییرات در سیستم های اقتصادی – اجتماعی نیز با کمک رویکرد سیستمی مورد بررسی قرار می گیرد ، که ارزیابی عملکرد فعالان اقتصادی پیچیده را می طلبد ، که با پیوندهای پایدار بین عناصر آنها ، مانند سیستم های اقتصادی – اجتماعی مشخص می شود. ترکیب این دو رویکرد در زمینه مطالعه تغییرات در سیستم های اقتصادی – اجتماعی در اقتصاد مدرن بی سابقه است. این کتاب موضوعات مختلفی را بررسی می کند که هم جنبه های اساسی سازمان سیستمی اقتصاد و مدیریت را پوشش می دهد و هم جنبه های کاربردی مدیریت تغییرات سیستم های اقتصادی – اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد. مخاطبان کتاب شامل دانشمندان و متخصصانی هستند که کارهای آنها شامل مطالعه روند پویای توسعه سیستم های اجتماعی – اقتصادی مدرن است. نتیجه گیری علمی و توصیه های عملی ارائه شده در این کتاب می تواند در توسعه و اجرای سیاست اقتصادی دولت در کشورهای مختلف جهان به کار رود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Management of Changes in Socio-Economic Systems :