دانلود کتاب زبان اصلی Managing Improvement in Healthcare : Attaining, Sustaining and Spreading Quality

[ad_1]

با انعکاس چالش ها و فرصت های دستیابی به پیشرفت در سیستم های بهداشتی ، سهم این متن جدید ابتکاری عمق و ظرافت را به منطقه در حال رشد بحث دانشگاهی می بخشد. با بهبود زمینه ، فرایندها و آژانس ، مدیریت بهبود سلامت با هدف دستیابی ، تعبیه و حفظ بهبودها در صنعت سروکار دارد. این کتاب با ارائه بینشی از جنبه های مختلف ارزشمند کیفیت ، با ارائه نمونه های مشخص مداخلات ملی و سازمانی در جستجوی پیشرفت ، آغاز می شود. بخش دوم بر راهبردهای اجرای روشهای خوب و حصول اطمینان از انتشار کیفیت بالا با بسیج دانش متمرکز است و قسمت آخر به گروههای مختلف عوامل تغییر در تهیه ، ایجاد و ایجاد مزایای بهبود کیفیت می پردازد. این متن اختراعی برای آن دسته از محققان علاقه مند به مراقبت های بهداشتی و سازمانی که می خواهند تئوری را به سیاست و عمل تبدیل کنند ، بصیرت آمیز خواهد بود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Managing Improvement in Healthcare : Attaining, Sustaining and Spreading Quality