دانلود کتاب زبان اصلی Measuring and Managing Operational Risk : An Integrated Approach

[ad_1]

این کتاب مدیریت ریسک عملیاتی (ORM) را در شرایط فعلی و نقش جدید آن در مدیریت ریسک را پوشش می دهد. مفهوم ریسک عملیاتی نیز به طور گسترده ای در زمینه ادبیات ORM مورد بحث قرار گرفته است که طی سالهای گذشته روند رو به رشدی داشته است. با تجزیه و تحلیل روش های مختلف که سعی در ادغام داده های کمی و کیفی یا رویکردهای مختلف اندازه گیری دارد ، نویسندگان چارچوب روش ، فرضیات ، ابزار آماری و نتایج اصلی مدل ریسک عملیاتی طراحی شده توسط واسطه ها را بررسی می کنند. این کتاب همچنین به عنوان راهنما برای دانشگاهیان و دانشجویان ، در مورد امکانات اقدامات تخفیف ارائه شده توسط نتایج اصلی روش های کاربردی بحث می کند. این کتاب برای دانشجویان ، اعضای هیئت علمی و ناظران مالی و نظارتی جذاب خواهد بود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Measuring and Managing Operational Risk : An Integrated Approach