دانلود کتاب زبان اصلی Molecular Devices for Solar Energy Conversion and Storage :

[ad_1]

این کتاب دستگاه های مختلف مولکولی مورد استفاده برای تبدیل و ذخیره انرژی خورشیدی و تکنیک های مهم برای توصیف این نوع دستگاه ها را نشان می دهد. این پنج فصل دارد که سلولهای خورشیدی مبتنی بر مولکول را توصیف می کند ، مانند سلول های خورشیدی آلی ، سلول های خورشیدی حساس به رنگ و سلول های خورشیدی ترکیبی (سلول های خورشیدی پروسکیت و نقطه کوانتومی). همچنین شامل دو فصل است که استفاده از دستگاه های مولکولی را در زمینه سوخت خورشیدی ، جداسازی آب و کاهش دی اکسید کربن نشان می دهد. دو فصل دیگر با مثالهای جالب از دستگاههای ذخیره انرژی خورشیدی وجود دارد ، مانند باتری خورشیدی ، خازن خورشیدی و ذخیره انرژی گرمایی خورشیدی. سه فصل تکنیک های مهمی را برای توصیف ، مطالعه و ارزیابی مکانیسم دستگاه های مولکولی به کار می برد. فصل آخر در مورد پایداری سلول های خورشیدی پروسکایت بحث می کند. این کتاب برای مخاطبان گسترده مناسب است و به ویژه برای دانشجویان ، محققان و متخصصان صنعت که در دستگاه های مولکولی برای استفاده از انرژی خورشیدی کار می کنند بسیار مفید است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Molecular Devices for Solar Energy Conversion and Storage :