دانلود کتاب زبان اصلی Multidimensional Analysis of Conversational Telephone Speech :

[ad_1]

این کتاب روش جدیدی را برای اطلاعات تشخیصی برای ارزیابی کیفیت گفتار تلفنی مکالمه ارائه می دهد. بنابراین ، مکالمه به سه مرحله مکالمه جداگانه (گوش دادن ، گفتن و تعامل) تقسیم می شود و برای هر مرحله ابعاد ادراکی مربوطه مشخص می شود. یک روش آزمون تحلیلی جدید امکان جمع آوری مستقیم تخمین اندازه گیری از آزمودنی های غیرحرفه ای را فراهم می کند. شناسایی ابعاد ادراکی و روش آزمون جدید در دو آزمایش مکالمه پیچیده تأیید شد. نتایج اندازه گیری جمع آوری شده با روش آزمون جدید برای تعیین کیفیت هر مرحله مکالمه استفاده می شود و کیفیت سه مرحله به نوبه خود با هم ترکیب می شوند تا مدل کاملی از کیفیت مکالمه ارائه دهند. تحقیقات بنیادی انجام شده اساس توسعه مدل تشخیصی ابزاری مقدماتی کیفیت مکالمه را تشکیل می دهد. این تحلیل چند بعدی مکالمه تلفنی مکالمه یک نقطه عطف مهم برای تجزیه و تحلیل عمیق کیفیت گفتار مکالمه برای تشخیص و بهینه سازی سیستم های مخابراتی است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Multidimensional Analysis of Conversational Telephone Speech :