دانلود کتاب زبان اصلی Nanotechnology, Governance, and Knowledge Networks in the Global South :

[ad_1]

پتانسیل به ظاهر نامحدود فناوری نانوتکنولوژی ، شیوه های جدید مدیریت ، شبکه سازی و اعمال قدرت و آزادی عمل را با خود به همراه دارد. با تمرکز بر دانشمندان جنوب جهانی ، این متن گفتارهای فناوری نانو ، موضوعات خیالی و اساسی را هنگام گردش و تعامل در شبکه های مدیریت دانش ، پوشش می دهد. محققان به جای انطباق اقدامات خود با سازوکارهای حاکمیت موجود و سیاست های علمی ، فناوری و نوآوری ، از فناوری نانو خیالی برای ایجاد انگیزه های نمادین و مادی جدید استفاده می کنند ، بنابراین حاکمیت آن را شکل می دهند. این کتاب با پیگیری تقارن های همیشه در حال تغییر دانش و قدرت ، بینشی جدید در مورد پویایی شبکه های دانش ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Nanotechnology, Governance, and Knowledge Networks in the Global South :