دانلود کتاب زبان اصلی Native Cultural Competency in Mainstream Schooling : "Outsider" Teachers with Insider Knowledge

[ad_1]

این کتاب تحلیلی عمیق از مشکلات آموزشی سرخپوستان در شمال شرقی را ارائه می دهد و آموزش و راهنمایی معلمان را نشان می دهد که مربوط به تجربه و نیاز دانش آموزان بی شماری است که در مدارس مرزی شهر تحصیل می کنند. ویلیامز و کول در حال گسترش نتایج یک مطالعه مشارکتی هستند که موانع موفقیت دانش آموزان بومی آمریکا در یادگیری جریان اصلی را در طی روند ایجاد و اجرای یک برنامه آموزش معلم در درس های صلاحیت فرهنگی برای معلمان کلاس بررسی می کند. آنها تحول روابط و تعاملات بین فرهنگی را در متن متنوعی از مدارس مستند می كنند و هدف آنها معرفی تغییرات عینی در تجربه مدرسه و نتایج آموزشی برای دانش آموزان بومی آمریكا از طریق تشویق رشد كیفیت فرهنگی معلمان غیر بومی است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Native Cultural Competency in Mainstream Schooling : "Outsider" Teachers with Insider Knowledge