دانلود کتاب زبان اصلی Non-Dissipative Effects in Nonequilibrium Systems :این کتاب به معرفی و بحث در مورد هر دو جنبه اساسی و قابل اندازه گیری کاربردهای مقادیر جنبشی متقارن زمان می پردازد و ویژگی هایی را که شاخه غیرمستقیم فیزیک عدم تعادل را تشکیل می دهند ، بیان می کند. این خصوصیات خاص پویایی عدم تعادل در متون استاندارد مکانیک آماری تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. این کتاب سطح اول ، مطالب جدیدی را ارائه می دهد که خط سنتی گسترش ترمودینامیک استاندارد را به حوزه برگشت ناپذیر نمی برد. بخش ضد تقارن با توجه به آنتروپی انرژی. گرچه این خیلی تعجب آور نیست ، این کتاب یادآورهای به موقع و ساده ای از نقش تقارن در طول زمان و جنبه های جنبشی در ساخت مکانیک آماری عدم تعادل را ارائه می دهد.دانلود پی دی اف کتاب Non-Dissipative Effects in Nonequilibrium Systems :