دانلود کتاب زبان اصلی Private Politics and Peasant Mobilization : Mining in Peru

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی تأثیر استراتژیهای مختلف حاکمیت شرکتی بر روی بسیج جامعه و میزان نفوذ در هنگام مواجه شدن جمعیت منطقه با ورود صنعت معدن می پردازد. نویسنده با اشاره به مطالعات قوم نگاری در معادن پرو ، یک سری روابط را که با تقابل ، مشتری مداری ، لشکرکشی و همکاری استراتژیک مشخص می شود ، تحلیل می کند. گوستافسون با ارائه شرح مفصلی از اقدامات خرد و نشان دادن نحوه تفسیر این فرآیندها توسط گروه های مختلف ، درک دقیق از بسیاری از اقشار و عملکرد غیررسمی قدرت بین شرکت های فراملی و جوامع محلی را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Private Politics and Peasant Mobilization : Mining in Peru